Еңбек кодексіне 2011 жылдың 16-тамызында енгізілген жаңа ережелер

Автор:

Авторские материалы, размещенные на сайте, выражают экспертное мнение и носят рекомендательный характер. Материалы основаны на нормативных актах, действительных на момент публикации.
Для поиска на странице нажмите CTRL+F

«Халықтыңкөші-қонмәселелеріжөніндеҚРкейбірзаңнамалықактілерінеөзгерістерментолықтыруларенгізутуралы» ҚР2011 жылдың22 шілдесіндегі№ 478-IV Заңымен(бұданәрі– Заң) ҚРкейбірзаңнамалықактілеріне, соныңішіндеЕңбеккодексіне(арықарай– ЕК) деөзгерістеренгізілді. Өзгерістер, Заңбіріншіресмижарияланғансоңонкүнтізбеліккүнөткенненкейін, яғни2011 жылдың16 тамызынанбастапқолдануғаенгізілді: ҚРҮкіметішетелдікжұмыскүшінтартутәртібінбелгілейтіндігітуралы15-баптың
5-тармақшасыжойылған. Жергіліктіатқаруоргандарыоларғақарастыәкімшілік-аумақтықбірліктіңаумағындаеңбекқызметінжүзегеасыруүшіншетелдікжұмыскүшінтартуғарұқсатберетіндігітуралы18-баптың1-тармақшасыжойылған. ЕК26-бабының1-тармағының4-тармақшасытолықтырылды, оғансәйкесшетелдікжұмыскүшінтартуғажергіліктіатқарушыорганныңрұқсатыналғанғадейінҚРаумағындауақытшажүргеншетелдіктерменжәнеазаматтығыжоқтұлғаларменнемесеҮкіметбелгілегентәртіптенемесеҚРзаңдарыбелгілегеншектеулердінемесеалулардысақтамай, шетелдікқызметкердіжұмыспенқамтуғаеңбекшартын(арықарай– ЕШ) жасауғажолберілмейді. ЕК-ежаңаданенгізілген26-бабының5 және6-тармақшаларынасәйкес: оқунысанынкөрсетуарқылыбілімберуұйымынаннемесеқабылдаушыұйымнанкәсібидайындықтанжәне(немесе) машықтануданөтутуралыжәнебілімалумақсатындакелурұқсатыныңанықтамаларынтапсырмаған, ҚРаумағындауақытшажүргеншетелдікстуденттерменжәнемашықтанушылармен; ҚРаумағындауақытшажүрген, кіружәнеотбасынақосылумақсатындакелурұқсатынжәнеҚРазаматымензаңнамаментанылғаннекежай-күйінрастайтынқұжаттыұсынбағаншетелдіктерменжәнеазаматтығыжоқтұлғаларменЕШжасауғажолберілмейді. ЕШмазмұнынақатысты, 28-баптың1-тармағының1-тармақшасыментолықтырылды. ТолықтыруғасәйкесЕШ-а: жұмысберушініңжекетұлғаныңтегі, аты, әкесініңаты(егержекебасынкуәландыратынқұжаттакөрсетілсе), оныңтұрақтытұрғылықтымекенжайыжәнетұрғылықтыжерібойыншатіркеутуралымәліметтер, жекебастыкуәландыратынқұжаттыңатауы, нөміріжәнеберілгенкүні, салықтөлеушініңтіркеунөмірі– барлықдеректемелеріболуыкерек; жұмысберушініңзаңдытұлғаныңтолықатауыжәнеоныңорналасқанжері, заңдытұлғаныңмемлекеттіктіркеунөміріжәнекүні, салықтөлеушініңтіркеунөмірі; жұмыскердің тегі, аты, әкесінің аты (егер жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе), оның тұрақты тұрғылықты мекенжайы және ...

Авторизуйтесь или купите полный доступ

вернуться назад
?
Не нашли нужный документ?
задать вопрос

Рубрика статей


–ейтинг@Mail.ru