Задать вопрос
Рубрикатор всех статей

Еңбек кодексіне 2011 жылдың 16-тамызында енгізілген жаңа ережелер
01.04.2015

Автор:
Авторские материалы, размещенные на сайте, выражают экспертное мнение и носят рекомендательный характер. Материалы основаны на нормативных актах, действительных на момент публикации.
Для поиска на странице нажмите CTRL+F
«Халықтыңкөші-қонмәселелеріжөніндеҚРкейбірзаңнамалықактілерінеөзгерістерментолықтыруларенгізутуралы» ҚР2011 жылдың22 шілдесіндегі№ 478-IV Заңымен(бұданәрі– Заң) ҚРкейбірзаңнамалықактілеріне, соныңішіндеЕңбеккодексіне(арықарай– ЕК) деөзгерістеренгізілді.
Өзгерістер, Заңбіріншіресмижарияланғансоңонкүнтізбеліккүнөткенненкейін, яғни2011 жылдың16 тамызынанбастапқолдануғаенгізілді:
ҚРҮкіметішетелдікжұмыскүшінтартутәртібінбелгілейтіндігітуралы15-баптың
5-тармақшасыжойылған.
Жергіліктіатқаруоргандарыоларғақарастыәкімшілік-аумақтықбірліктіңаумағындаеңбекқызметінжүзегеасыруүшіншетелдікжұмыскүшінтартуғарұқсатберетіндігітуралы18-баптың1-тармақшасыжойылған.
ЕК26-бабының1-тармағының4-тармақшасытолықтырылды, оғансәйкесшетелдікжұмыскүшінтартуғажергіліктіатқарушыорганныңрұқсатыналғанғадейінҚРаумағындауақытшажүргеншетелдіктерменжәнеазаматтығыжоқтұлғаларменнемесеҮкіметбелгілегентәртіптенемесеҚРзаңдарыбелгілегеншектеулердінемесеалулардысақтамай, шетелдікқызметкердіжұмыспенқамтуғаеңбекшартын(арықарай– ЕШ) жасауғажолберілмейді.
ЕК-ежаңаданенгізілген26-бабының5 және6-тармақшаларынасәйкес:

...

Для получения полного доступа к сайту, Авторизуйтесь или купите полный доступ, либо пройдите бесплатную регистрацию!


вернуться назад